برای خرید دستگاه پوز محدودیت سنی وجود دارد؟

افراد بالای 18 سال که دارای حساب بانکی باشندمیتواننداقدام به خرید دستگاه پوز کنند.